Andre_Cardoso
看多

DXY chiroptophobia ;) // IF=THEN ®

TVC:DXY   美元指數
INDEX:DXY

BAT:
Point B:
38.2% to 50% XA
Point C:
38.2% to 88.6% AB
Point D:
88.6% XA
Targets:
TP1 38.2% AD
TP2 61.8% AD

CYPHER:
Point B:
38.2% to 61.8% XA
Point C:
127% to 141% ext XA
Point D:
78.6% XC
Target:
TP1 38.2% CD
TP2 61.8% CD

Safe trades;
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 尋求幫助 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 尋求幫助 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出