ardr

Ardor

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
ARDRBTC Ardor / Bitcoin
0.002.46%0.000.000.00563.760K賣出BINANCE
ARDRBTC Ardor / Bitcoin
0.002.74%0.000.000.00411.915K賣出BITTREX
ARDRBTC Ardor / Bitcoin
0.002.10%0.000.000.00269.678K賣出HITBTC
ARDRBTC ARDOR / Bitcoin
0.00-0.55%-0.000.000.00221.807K賣出HUOBI
ARDRETH Ardor / Ethereum
0.002.75%0.000.000.0070.567K賣出BINANCE
ARDRBNB Ardor / Binance Coin
0.004.79%0.000.000.0056.579K買入BINANCE
ARDRBTC Ardor / Bitcoin
0.002.18%0.000.000.0052.361K賣出POLONIEX
ARDRETH ARDOR / Ethereum
0.000.00%0.000.000.0023.900K賣出HUOBI
ARDRUSDT Ardor / Tether
0.125.11%0.010.120.1215.143K買入HITBTC
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 尋求幫助 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 尋求幫助 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出