dcr

Decred

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
DCRBTC Decred / Bitcoin
0.00-1.93%-0.000.000.0014.819K強力賣出BINANCE
DCRBTC Decred / Bitcoin
0.00-1.82%-0.000.000.003.101K賣出BITTREX
DCRUSDT Decred / Tether USD
27.21-2.56%-0.7227.9827.192.130K賣出HUOBI
DCRBTC Decred / Bitcoin
0.00-1.60%-0.000.000.001.154K賣出POLONIEX
DCRBTC Decred / Bitcoin
0.000.66%0.000.000.001.117K賣出HUOBI
DCRBNB Decred / Binance Coin
0.852.40%0.020.900.84648賣出BINANCE
DCRUSDT Decred / Tether
27.31-0.59%-0.1628.5027.15194買入BITTREX
DCRETH Decred / Ethereum
0.10-0.03%-0.000.100.1014賣出HUOBI
DCRBTC Decred / Bitcoin
0.00-0.33%-0.000.000.003賣出HITBTC
DCRUSDT Decred / Tether
25.68-8.28%-2.3226.1825.261賣出HITBTC
DCRETH Decred / Ethereum
0.10-7.51%-0.010.100.101賣出HITBTC
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 尋求幫助 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 尋求幫助 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出