MLPGROUP

沒有交易
在超級圖表上查看

MLG基本面

MLPGROUP目前的財務狀況

Q3 22的MLG總資產為4.89B PLN,比前一個Q2 22多7.02%。 在Q3 22中,總負債增加了8.42%至2.47B PLN。

Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
‪0‬
總資產
總負債
貨幣:PLN
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長
總負債和股東權益
總債務
淨債務
每股賬面價值