DXVX

沒有交易
在超級圖表上查看

180400基本面

DXVX目前的財務狀況

Q3 23的180400總資產為104.72B KRW,比前一個Q2 23少5.26%。 在Q3 23中,總負債減少了2.13%至62.63B KRW。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0‬
總資產
總負債
貨幣:KRW
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長