RYANAIR HOLDINGS PLC ADS EACH REPR 5 ORD EUR0.012 POST REV SP

沒有交易
在超級圖表上查看

0A2U基本面

RYANAIR HOLDINGS PLC ADS EACH REPR 5 ORD EUR0.012 POST REV SP目前的財務狀況

Q4 22的0A2U總資產為17.82B USD,比前一個Q3 22多5.97%。 在Q4 22中,總負債增加了15.71%至11.69B USD。

Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
‪0‬
總資產
總負債
貨幣:USD
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長
總負債和股東權益
總債務
淨債務
每股賬面價值