PHILIPPINE NATIONAL BANK

沒有交易
在超級圖表上查看

PNB基本面

PHILIPPINE NATIONAL BANK目前的財務狀況

Q1 23的PNB總資產為1.11T PHP,比前一個Q4 22少3.13%。 在Q1 23中,總負債減少了4.37%至932.63B PHP。

Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
‪0‬
總資產
總負債
貨幣:PHP
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長
總負債和股東權益
總債務
淨債務
每股賬面價值