SHENZHEN GUANGJU E

沒有交易
在超級圖表上查看

000096基本面

SHENZHEN GUANGJU E收入明細概覽

China對收入數字的貢獻最大 — 去年它帶來了 SHENZHEN GUANGJU E2.10B CNY, 以及前一年 — 1.62B CNY.

按來源
按國家