JIANGSU NANFANG PR

沒有交易
在超級圖表上查看

002553基本面

JIANGSU NANFANG PR收入明細概覽

China對收入數字的貢獻最大 — 去年它帶來了 JIANGSU NANFANG PR411.69M CNY, 以及前一年 — 427.61M CNY.

按來源
按國家