ARABIAN CONTRACTING SERVICES CO.

沒有交易
在超級圖表上查看

4071基本面

ARABIAN CONTRACTING SERVICES CO.目前的財務狀況

Q2 23的4071總資產為2.79B SAR,比前一個Q1 23少1.57%。 在Q2 23中,總負債減少了5.66%至1.82B SAR。

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
總資產
總負債
貨幣:SAR
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長
總負債和股東權益
總債務
淨債務
每股賬面價值