TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD

沒有交易
在超級圖表上查看

4502基本面

TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD目前的財務狀況

Q1 23的4502總資產為14.79T JPY,比前一個Q4 22多5.98%。 在Q1 23中,總負債增加了3.52%至7.87T JPY。

Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
‪0‬
總資產
總負債
貨幣:JPY
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長
總負債和股東權益
總債務
淨債務
每股賬面價值