CHARTER COM. CL. A
CQD XETR

CQD
CHARTER COM. CL. A XETR
 
將近收益
每股收益
市值
股息殖利率
P/E
將近收益
每股收益
市值
股息殖利率
P/E

CQD financial statements

CHARTER COM. CL. A的財務摘要以及所有關鍵数字

CQD目前的市值為118.387B。 公司近12個月每股盈餘(EPS TTM)為16.90,現金殖利率為 0.00%,本益比為40.94。 CHARTER COM. CL. A下一個收益日期是十月22,估計為4.00。

收益
下一步:
損益表
資產負債表
現金流量