vdubus

Vdub_BinaryBands_v1

Combined 3 x Bollinger Bands With BUY & SELL zones
EMA ,
Wma
SMA
Multiplier adjustment
從常用腳本中移除 新增至常用腳本
study(shorttitle="Vdub_BinaryBands_v1", title="Vdub_BinaryBands_v1", overlay=true)
//-----------------BB 1 ema------------------------------------------
length = input(21, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = ema(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=red, style=line,linewidth=2, title="ema Base 1")
p1 = plot(upper, color=blue, style=line,linewidth=1, title="ema hi")
p2 = plot(lower, color=blue, style=line,linewidth=1, title="ema low")
fill(p1, p2, color=blue, transp=85, title="ema bg 1")
//-----------------BB 2 wma-------------------------------------------
length2 = input(21)
src2 = input(close, title="Source")
mult2 = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis2 = wma(src, length)
dev2 = mult2 * stdev(src2, length2)
upper2 = basis2 + dev2
lower2 = basis2 - dev2
plot(basis2, color=maroon, style=line,linewidth=2, title="wma Base 2")
p12 = plot(upper2, color=green, style=line,linewidth=1, title="wma hi")
p22 = plot(lower2, color=green, style=line,linewidth=1, title="wma low") 
fill(p12, p22, color=blue, transp=90, title="wma bg 2")
//-----------------BB 3 sma-----------------------------------------
length3 = input(21, minval=1)
src3 = input(close, title="Source")
mult3 = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis3 = sma(src, length3)
dev3 = mult3 * stdev(src3, length3)
upper3 = basis3 + dev3
lower3 = basis3 - dev3
plot(basis3, color=red, style=line,linewidth=2, title="sma Base 3")
p13 = plot(upper3, color=black, style=line,linewidth=1, title="sma hi")
p23 = plot(lower3, color=black, style=line,linewidth=1, title="sma low")
fill(p13, p23, color=black, transp=85, title="sma bg 3")
//------------------------------------------------------------------//
fill(p1, p12, color=red, transp=50, title="sell bg")
fill(p2, p22, color=lime, transp=50, title="Buy bg")

評論

首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 推薦朋友 網站規則 幫助中心 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 部落格 & 新聞 推特
概覽 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 代幣 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出