Gorbie

8ma55 GBPUSD 1h Strategy

677瀏覽
50
Strategy + Indicator Script (with the same name)
從常用腳本中移除 新增至常用腳本
//@version=2
strategy("8ma55 GU 1h", shorttitle="gu 1h", overlay=true, pyramiding=0, max_bars_back=720, default_qty_value=10000, initial_capital=5000, currency="USD")
fastLength = input(8)
slowLength = input(55)
price = close

mafast = sma(price, fastLength)
maslow = sma(price, slowLength)

if (crossover(mafast, maslow))
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Buy")

if (crossunder(mafast, maslow))
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Sell")

strategy.exit("exit", "Long", profit = 960, loss = 1400)
strategy.exit("exit", "Short", profit = 960, loss = 1400)評論

首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 推薦朋友 網站規則 幫助中心 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 部落格 & 新聞 推特
概覽 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 代幣 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出