BBB

BANK OF AFRICA

沒有交易
在超級圖表上查看

BOA基本面

BANK OF AFRICA財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度BOA的總收入為6.62 B MAD,與前一季度相比增加了0.36%。 Q1 24的淨收入是732.03 M MAD。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總收益
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:MAD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM