XYLEM INC. DL-,01

沒有交易
在超級圖表上查看

XY6基本面

XYLEM INC. DL-,01財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度XY6的總收入為1.92 B EUR,與前一季度相比下降了2.29%。 Q4 23的淨收入是241.00 M EUR。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
總收益
毛利潤
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:EUR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
總收益年增長
毛利潤年增長
營業收入年增長
稅前收入年增長
淨收入年增長
EBIT年增長