MICROLINK SOLUTIONS BHD

沒有交易
在超級圖表上查看

MICROLN基本面

MICROLINK SOLUTIONS BHD目前的財務狀況

Q3 22的MICROLN總資產為320.79M MYR,比前一個Q2 22多5.41%。 在Q3 22中,總負債增加了6.76%至99.97M MYR。

Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
‪0‬
總資產
總負債
貨幣:MYR
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長
總負債和股東權益
總債務
淨債務
每股賬面價值