SPAREBANK 1 SMNSPAREBANK 1 SMNSPAREBANK 1 SMN

SPAREBANK 1 SMN

沒有交易
在超級圖表上查看

MING基本面

SPAREBANK 1 SMN財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度MING的總收入為3.81 B NOK,與前一季度相比下降了15.04%。 Q1 24的淨收入是672.00 M NOK。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總收益
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:NOK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM