NIDAROS SPAREBANKNIDAROS SPAREBANKNIDAROS SPAREBANK

NIDAROS SPAREBANK

沒有交易
在超級圖表上查看

NISB基本面

NIDAROS SPAREBANK財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度NISB的總收入為75.05 M NOK,與前一季度相比增加了9.96%。 Q1 24的淨收入是2.87 M NOK。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總收益
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:NOK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM