HuangJieSheng

騰訊-日線

看空
HKEX:700   TENCENT
143瀏覽
1
空方趨勢(M頭+頭肩頂+跌破年線)
網路股先行指標(用戶增長放緩)

評論

20180817(完整版)人民币見七?中國股全線告急(金錢爆官方YouTube) https://www.youtube.com/watch?v=XIt32iBN0hU
1.人民幣趨貶(廣場協議的教訓)
2.網路股成長極限(用戶增長放緩)
3.沃爾瑪反攻亞馬遜
回覆