tencent

今日熱門
今日熱門
歷史熱門
最新
圖表和影片
圖表和影片
圖表
影片
166 7 2
700, 1D
暫時不太確定tencent 係唔係已經到達[5]

我由2004年騰訊控股 (700) TENCENT出世開始數 已經數出了5次基本循環,完成了頭五波的升勢 之後如果如波動理論所說,五波升幅之後就到三波調整 仔細看最近 700 已經出了雙頂的五浪延伸浪。 暫時未敢批定佢唔係已經到了黃昏,最小見到第一個熊A 先可以判定

ZH 繁體中文
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
AR العربية
HE עברית
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表庫 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 幫助 & 維基 推特
概述 個人檔案設定 帳戶和帳單 我的支援工單 聯絡客服 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出
瀏覽
影片