Abu Dhabi National Insurance CompanyAbu Dhabi National Insurance CompanyAbu Dhabi National Insurance Company

Abu Dhabi National Insurance Company

沒有交易
在超級圖表上查看

ADNIC基本面

Abu Dhabi National Insurance Company財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度ADNIC的總收入為1.61 B AED,與前一季度相比增加了13.42%。 Q1 24的淨收入是100.94 M AED。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總收益
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:AED
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
總收益年增長
營業收入年增長
稅前收入年增長
淨收入年增長