SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILESOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILESOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE

SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE

沒有交易
在超級圖表上查看

SQM_A基本面

SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE主要財務統計數據和比率

SQM_A股價營收比為1.90,企業價值倍數(EV/EBITDA)為5.28。截至2023,該公司僱用了7.68 k位員工。

統計
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:CLP
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率