DEUTSCHE BANK AG ORD SHAREDEUTSCHE BANK AG ORD SHAREDEUTSCHE BANK AG ORD SHARE

DEUTSCHE BANK AG ORD SHARE

沒有交易
在超級圖表上查看

DEUTSCHEBANK基本面

DEUTSCHE BANK AG ORD SHARE財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度DEUTSCHEBANK的總收入為6.84 T HUF,與前一季度相比增加了12.71%。 Q1 24的淨收入是505.78 B HUF。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總收益
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:HUF
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM