ŐRMESTER SHARE

沒有交易
在超級圖表上查看

ORMESTER基本面

ŐRMESTER SHARE財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度ORMESTER的總收入為884.91 M HUF,與前一季度相比增加了12.44%。 Q3 23的淨收入是32.13 M HUF。

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
總收益
毛利潤
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:HUF
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
總收益年增長
毛利潤年增長
營業收入年增長
稅前收入年增長
淨收入年增長
EBIT年增長