SELCUK ECZA DEPOSU

沒有交易
在超級圖表上查看

SELEC基本面

SELCUK ECZA DEPOSU收入明細概覽

土耳其對收入數字的貢獻最大 — 去年它帶來了 SELCUK ECZA DEPOSU99.34 B TRY, 以及前一年 — 45.20 B TRY.

按來源
按國家