OSX BRASIL ON NM

沒有交易
在超級圖表上查看

OSXB3基本面

OSX BRASIL ON NM財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度OSXB3的總收入為10.29 M BRL,與前一季度相比增加了4.48%。 Q2 23的淨收入是-202.74 M BRL。

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0.00‬
總收益
毛利潤
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:BRL
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
TTM
總收益年增長
毛利潤年增長
營業收入年增長
稅前收入年增長
淨收入年增長
EBIT年增長