GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CVGRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CVGRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV

GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV

沒有交易
在超級圖表上查看

GFINBUR/O基本面

GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度GFINBUR/O的總收入為32.14 B MXN,與前一季度相比下降了11.47%。 Q1 24的淨收入是6.08 B MXN。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總收益
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:MXN
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM