GRUPO HERDEZ SAB DE CV

沒有交易
在超級圖表上查看

HERDEZ基本面

GRUPO HERDEZ SAB DE CV收入明細概覽

去年的GRUPO HERDEZ SAB DE CV收入為31.65 B MXN,其中大部分 — 25.34 B MXN — 來自目前表現最佳的來源 Preserves, 前一年帶來了20.98 B MXN. 墨西哥對收入數字的貢獻最大 — 去年它帶來了 GRUPO HERDEZ SAB DE CV29.26 B MXN, 以及前一年 — 24.25 B MXN.

按來源
按國家