NORDEA BANK ABP

沒有交易
在超級圖表上查看

NDA/N基本面

NORDEA BANK ABP財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度NDA/N的總收入為56.03 B MXN,與前一季度相比下降了54.15%。 Q4 23的淨收入是21.27 B MXN。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
總收益
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:MXN
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM