RLH PROPERTIES SAB DE CV

沒有交易
在超級圖表上查看

RLH/A基本面

RLH PROPERTIES SAB DE CV目前的財務狀況

Q1 23的RLH/A總資產為25.37B MXN,比前一個Q4 22少4.09%。 在Q1 23中,總負債減少了6.61%至11.21B MXN。

Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
‪0‬
總資產
總負債
貨幣:MXN
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長
總負債和股東權益
總債務
淨債務
每股賬面價值