SNC-LAVALIN GROUP INC

沒有交易
在超級圖表上查看

SNC/N基本面

SNC-LAVALIN GROUP INC目前的財務狀況

Q3 23的SNC/N總資產為130.18B MXN,比前一個Q2 23多0.66%。 在Q3 23中,總負債減少了0.51%至90.61B MXN。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0‬
總資產
總負債
貨幣:MXN
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長