V F CORP

沒有交易
在超級圖表上查看

VFC基本面

V F CORP主要財務統計數據和比率

VFC股價營收比為1.14,企業價值倍數(EV/EBITDA)為9.72。截至2022,該公司僱用了33.00k位員工。

統計
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:MXN
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率