NIDHI GRANITES LTD.NIDHI GRANITES LTD.NIDHI GRANITES LTD.

NIDHI GRANITES LTD.

沒有交易
在超級圖表上查看

NIDHGRN基本面

NIDHI GRANITES LTD.財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度NIDHGRN的總收入為116.47 M INR,與前一季度相比增加了8.16%。 Q4 23的淨收入是945.00 k INR。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
總收益
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:INR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
總收益年增長
淨收入年增長
EBIT年增長