GOLD (E-MICRO) FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
COMEX_MINI
US Flag
MGC1!

MGC1!
GOLD (E-MICRO) FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
US Flag
COMEX_MINI
 
上一步
開盤
成交量
 — 
當日價格區間
上一步
開盤
成交量
 — 
當日價格區間
        
MGCZ2019 GOLD (E-MICRO) FUTURES (DEC 2019)
20191227.001459.90-1.15%-17.001475.401459.90賣出
MGCG2020 GOLD (E-MICRO) FUTURES (FEB 2020)
20200226.001464.20-1.27%-18.901485.001463.40賣出
MGCJ2020 GOLD (E-MICRO) FUTURES (APR 2020)
20200428.001470.60-1.21%-18.001490.201469.00賣出
MGCM2020 GOLD (E-MICRO) FUTURES (JUN 2020)
20200626.001475.00-1.25%-18.601491.501474.10賣出
MGCQ2020 GOLD (E-MICRO) FUTURES (AUG 2020)
20200827.001480.00-1.24%-18.601497.001480.00賣出
MGCV2020 GOLD (E-MICRO) FUTURES (OCT 2020)
20201028.001487.40-1.04%-15.701487.401487.40賣出
MGCZ2020 GOLD (E-MICRO) FUTURES (DEC 2020)
20201229.001489.90-1.17%-17.601497.001489.90賣出
MGCG2021 GOLD (E-MICRO) FUTURES (FEB 2021)
20210224.001494.30-1.16%-17.501494.301494.30賣出
MGCJ2021 GOLD (E-MICRO) FUTURES (APR 2021)
20210428.001497.50-1.16%-17.501497.501497.50賣出
MGCM2021 GOLD (E-MICRO) FUTURES (JUN 2021)
20210628.001500.10-1.15%-17.501500.101500.10賣出
MGCQ2021 GOLD (E-MICRO) FUTURES (AUG 2021)
20210827.001504.20-1.15%-17.501504.201504.20賣出
MGCV2021 GOLD (E-MICRO) FUTURES (OCT 2021)
20211027.001508.10-1.15%-17.501508.101508.10
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 節目 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 幫助中心 推薦朋友 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出