ALEXANDRIA NATIONAL COMPANY FOR FINANCIAL INVESTMENTALEXANDRIA NATIONAL COMPANY FOR FINANCIAL INVESTMENTALEXANDRIA NATIONAL COMPANY FOR FINANCIAL INVESTMENT

ALEXANDRIA NATIONAL COMPANY FOR FINANCIAL INVESTMENT

沒有交易
在超級圖表上查看

ANFI基本面

深入了解ALEXANDRIA NATIONAL COMPANY FOR FINANCIAL INVESTMENT經營、投資和融資活動

在這裡,您可以了解ANFI的收入來源以及公司的支出方式。

Q3 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
經營活動產生的現金流
投資活動產生的現金流
籌資活動產生的現金流
貨幣:EGP
Q3 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM