EL KAHERA HOUSINGEL KAHERA HOUSINGEL KAHERA HOUSING

EL KAHERA HOUSING

沒有交易
在超級圖表上查看

ELKA基本面

EL KAHERA HOUSING財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度ELKA的總收入為108.48 M EGP,與前一季度相比增加了8.25%。 Q3 23的淨收入是21.51 M EGP。

Q3 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
總收益
毛利潤
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:EGP
Q3 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
總收益年增長
毛利潤年增長
營業收入年增長
稅前收入年增長
淨收入年增長
EBIT年增長