XIABUXIABU CATERING MGT(CHINA)HLDGSXIABUXIABU CATERING MGT(CHINA)HLDGSXIABUXIABU CATERING MGT(CHINA)HLDGS

XIABUXIABU CATERING MGT(CHINA)HLDGS

沒有交易
在超級圖表上查看

520基本面

XIABUXIABU CATERING MGT(CHINA)HLDGS收入明細概覽

去年的XIABUXIABU CATERING MGT(CHINA)HLDGS收入為6.51 B HKD,其中大部分 — 3.34 B HKD — 來自目前表現最佳的來源 Xiabuxiabu, 前一年帶來了2.66 B HKD. 中國對收入數字的貢獻最大 — 去年它帶來了 XIABUXIABU CATERING MGT(CHINA)HLDGS6.17 B HKD, 以及前一年 — 5.23 B HKD.

按來源
按國家