CHINA TELECOM CORPORATION

沒有交易
在超級圖表上查看

728基本面

CHINA TELECOM CORPORATION財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度728的總收入為131.68 B HKD,與前一季度相比下降了8.22%。 Q3 23的淨收入是7.50 B HKD。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
總收益
毛利潤
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:HKD
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
總收益年增長
毛利潤年增長
營業收入年增長
稅前收入年增長
淨收入年增長
EBIT年增長