VINACOMIN-COAL IMP

沒有交易
在超級圖表上查看

CLM基本面

VINACOMIN-COAL IMP財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度CLM的總收入為4.53 T VND,與前一季度相比增加了8.50%。 Q4 23的淨收入是75.87 B VND。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
總收益
毛利潤
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:VND
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
總收益年增長
毛利潤年增長
營業收入年增長
稅前收入年增長
淨收入年增長
EBIT年增長