NH TMCP SAI GON-HA NOI

沒有交易
在超級圖表上查看

SHB基本面

NH TMCP SAI GON-HA NOI財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度SHB的總收入為15.73 T VND,與前一季度相比增加了12.26%。 Q4 23的淨收入是579.07 B VND。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
總收益
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:VND
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM