GULF BANK KSCPGULF BANK KSCPGULF BANK KSCP

GULF BANK KSCP

沒有交易
在超級圖表上查看

GBK基本面

GULF BANK KSCP財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度GBK的總收入為108.47 M KWD,與前一季度相比下降了1.10%。 Q1 24的淨收入是12.87 M KWD。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總收益
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:KWD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM