CAMPBELL SOUP CO CAP STK USD0.0375

沒有交易
在超級圖表上查看

0HST基本面

CAMPBELL SOUP CO CAP STK USD0.0375目前的財務狀況

Q4 23的0HST總資產為12.06B USD,比前一個Q3 23少0.12%。 在Q4 23中,總負債減少了1.06%至8.39B USD。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0‬
總資產
總負債
貨幣:USD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長
總負債和股東權益
總債務
淨債務
每股賬面價值