LIBERTY LATIN AMERICA LTD COM USD0.01 CLASS A

沒有交易
在超級圖表上查看

0MDR基本面

LIBERTY LATIN AMERICA LTD COM USD0.01 CLASS A主要財務統計數據和比率

0MDR股價營收比為0.32,企業價值倍數(EV/EBITDA)為5.93。截至2022,該公司僱用了11.00k位員工。

統計
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:USD
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率