CAM RESOURCES BHD

沒有交易
在超級圖表上查看

CAMRES基本面

CAM RESOURCES BHD財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度CAMRES的總收入為91.40 M MYR,與前一季度相比增加了16.35%。 Q3 23的淨收入是8.56 M MYR。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
總收益
毛利潤
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:MYR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
總收益年增長
毛利潤年增長
營業收入年增長
稅前收入年增長
淨收入年增長
EBIT年增長