ENG KAH CORPORATION BHD

沒有交易
在超級圖表上查看

ENGKAH基本面

ENG KAH CORPORATION BHD目前的財務狀況

Q4 22的ENGKAH總資產為76.88M MYR,比前一個Q3 22多0.91%。 在Q4 22中,總負債增加了19.32%至14.5M MYR。

Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
‪0‬
總資產
總負債
貨幣:MYR
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長
總負債和股東權益
總債務
淨債務
每股賬面價值