MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIESMALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIESMALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES

MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES

沒有交易
在超級圖表上查看

MPI基本面

MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度MPI的總收入為526.05 M MYR,與前一季度相比增加了0.63%。 Q3 24的淨收入是32.76 M MYR。

Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
‪0.00‬
總收益
毛利潤
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:MYR
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
TTM
總收益年增長
毛利潤年增長
營業收入年增長
稅前收入年增長
淨收入年增長
EBIT年增長