METRONIC GLOBAL BHD

沒有交易
在超級圖表上查看

MTRONIC基本面

METRONIC GLOBAL BHD目前的財務狀況

Q2 23的MTRONIC總資產為213.16M MYR,比前一個Q1 23少3.12%。 在Q2 23中,總負債減少了19.89%至23.42M MYR。

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
總資產
總負債
貨幣:MYR
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長
總負債和股東權益
總債務
淨債務
每股賬面價值