NESTCON BERHADNESTCON BERHADNESTCON BERHAD

NESTCON BERHAD

沒有交易
在超級圖表上查看

NESTCON基本面

NESTCON BERHAD收入明細概覽

馬來西亞對收入數字的貢獻最大 — 去年它帶來了 NESTCON BERHAD775.15 M MYR, 以及前一年 — 461.52 M MYR.

按來源
按國家