SOUTH MALAYSIA INDUSTRIES BHD

沒有交易
在超級圖表上查看

SMI基本面

SOUTH MALAYSIA INDUSTRIES BHD目前的財務狀況

Q1 24的SMI總資產為157.84 M MYR,比前一個Q4 23少8.07%。 在Q1 24中,總負債減少了34.55%至24.91 M MYR。

Q1 '22
Q2 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總資產
總負債
貨幣:MYR
Q1 '22
Q2 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長